„Je třeba změnit způsob myšlení, způsob přístupu ke krajině, k hospodaření,“ říká Vaľo, který svůj život zasvětil „nápravě krajiny“. Byť si jej většina lidí spojí spíše s bojem proti suchu a nedostatku vody v půdě, ona neschopnost narušené půdy jímat srážkovou vodu, zadržet ji, je rovněž příčinou povodní. „Sucho a povodně jsou dvě strany téže mince. Mince, kterou plátíme za naši minulost.“

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/povodne-a-sucho-jsou-jen-dve-strany-mince-kterymi-splacime-minulost-rika-stefan-valo?fbclid=IwAR0xFWEZAoqWnPjQGSUYB3Amn_PGMGePj_GZvW3BCCX_T0ZFngmftK6KJmo

**LET’S STOP DECEIVING OURSELVES!**

Lowering of greenhouse gases emissions will not stop global warming! Let’s look beneath our feet, at the ground we drain everyday by compressing soil and creating man-made slopes. Solar radiation heats up the drained soil quickly, resulting in global warming!

Dear COP 21 delegates,

Our continents lack water. It is a major problem which, according to scientists, is caused by increased evaporation. To find the real cause, however, we need to look beneath our feet – it is the increased rainwater run-off from continents. It is caused by the following:

  1. Compressed soil, which prevents rainwater from soaking into the ground and allows it to run off speedily along the surface to lower areas instead, causing floods and flowing into the oceans.
  2. Man-made slopes, which, through broken pores in the soil, drain the surrounding nature as far as hundreds of metres from these slopes. These pores act as drinking water reservoirs, reaching to plant roots, headstreams and groundwater sources. Compressed or broken pores are no longer capable of fulfilling their function, though, and they are draining the landscape instead.

And this is the problem we need to address immediately.

 cchenDear Sir,

My name is Štefan Vaľo and I am an expert with practical experience in the field of climate change. I have gained all of my knowledge and skills during the many years I have been focusing on the issue. I have been working in the construction industry – earthwork in particular – for more than 40 years. And in all that time I have also been in close contact with the soil and water.

With the major climate conference COP 21 in Paris approaching it is important that we inform the delegates about the following:

Climate change is an unquestionable fact and, inter alia, it is manifested through floods and droughts. In 2009, I came to realise that the main triggers, apart from greenhouse gases, are two phenomena caused by human activity, spreading so quickly and furtively that most of people hardly notice them. The first phenomenon - compressed soil which prevents rain water from soaking into the ground - allows water to run off speedily along the surface to lower areas instead where it causes floods and washes fertile soil away into the oceans. The second phenomenonthe man-made slopes with millions of pores broken during construction activities. Such broken pores can no longer function as they are supposed to and start to drain the slopes. Similar slopes can be found in the walls of drainage canals in lowland areas and in the ditches along the roads, where they dry out the surrounding landscape. In mountainous terrain, such slopes can be found above highways and roads, in tracks left by heavy machinery as well as above other constructions and they can drain entire forests above the slopes for scores or even hundreds of metres.

Vážený pán poslanec,

v tejto časti môjho listu by som rád upriamil Vašu pozornosť na situáciu, ktorá vládne na Slovensku. Prednášam síce na vedeckých konferenciách po celom svete, ale podstatu negatívnych javov je možné vysvetliť na príklade Slovenska, ktoré mám najlepšie zmapované. Obchádzanie a dokonca vedome porušovanie zákona prehlbuje negatívny dopad ľudskej činnosti na súčasný stav klímy. A práve politici majú dostatok právomocí na to, aby tento stav zvrátili. Stav, ktorý je zrejmý a jasne viditeľný:

počas dažďa je zrejmé, že:

  • Zhutnená pôda neprepustí dažďovú vodu do zeme, ale okamžite ju po povrchu odvádza cez potoky a rieky do nižšie položených oblastí.
  • Dažďová voda, ktorá vsiakne do pôdy nad umelo vytvoreným svahom z neho rýchlo vytečie cez póry, ktoré boli prerušené počas výstavby svahu.

Vedci tieto dva fenomény opomínajú. Nechcú si priznať chybu. Alebo tu ide o obchod s emisiami?

Riešenie existuje. Navrhol som komplexné, Slovenskou akadémiou vied overené a účinné riešenia, ktoré už v praxi vytýčili smer, ktorým by sa malo ľudstvo uberať pri predchádzaní katastrofám.

FaLang translation system by Faboba